Ochrana objektů proti škůdcům

Problematiku vytváření a ochrany zdravých životních podmínek života a práce řeší zákon č.258/2000 sb.,o veřejném zdraví v platném znění, který ukládá organizacím (právnickým a fyzickým osobám) organizovat a kontrolovat při své činnosti dodržování hygienických zásad a opatření proti výskytu přenosných a jiných nemocí. Integrovaný systém ochrany před škůdci (IPM = Integrated Pest Management je systém široce rozpracovanou koncepcí, vypracovanou původně pro ochranu rostlin, později aplikovanou i pro dezinsekci a deratizaci, zejména v městském prostředí a průmyslových objektech.

V tomto směru můžeme nabídnout celou škálu činností, jaká si lze představit v těchto službách:

  1. Deratizace - je jednoduše řečeno hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců, včetně zamezení jejich pronikání do objektů. K hubení používáme rodenticidní nástrahové přípravky.
  2. Dezinsekce - je obor zabývající se hubením škodlivého hmyzu a ostatních členovců. Jedná především o výskyt těchto druhů hmyzu: rus domácí, šváb obecný,moucha domácí,mravenec faraon,potemníci, vrtavci, červotoči, tesaříci, komáři, kožojedi, zavíječi, vosy, sršně a další.
  3. Dezinfekce - znamená soubor opatření, směřujících k zamezení výskytu a hubení choroboplodných zárodků a škodlivých mikroorganizmů. Mezi dezinfekční zásahy řadíme i likvidaci plísní a mikroskopických hub.
  4. Regulace výskytu zdivočelých holubů - odchytové práce provádíme pomocí speciálních odchytových zařízení (klecí) vybavených systémem tzv. Běhaček, který brání holubům zpětnému úniku ven. Zároveň provádíme ochranu objektů proti vstupu holubí a také úklid holubího trusu. Veškeré regulační zásahy provádíme v souladu s metodickým doporučením szú a se zákonem na ochranu zvířat.